Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
01.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
01.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
01.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 21.02.2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
21.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta w
Jaśle
21.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do
przeprowadzenia wspólnych postępowań w imieniu i na rzecz
kilku zamawiających w związku z realizacją projektu pn.:
"Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła",
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa
III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE.
21.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału
Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych w Urzędzie
Miasta w Jaśle
21.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
21.02.2019 więcej
Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
06.02.2019 więcej
Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu
pn.:"Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat
lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast -
członków Związku Miast Polskich"
29.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się